Groothandel B2B

FlavorDoodle een merk waarop u kan bouwen.

FlavorDoodle verkoopt en levert ook rechtstreeks aan B2B klanten.

U wilt onze producten verdelen?

Heeft u interesse in onze groothandelstarieven?

Als professionele klant geniet u van:

FlavorDoodle levert exclusief aan de Detailhandel en niet aan Groothandelaren.

U koopt rechtstreeks bij de producent.

U heeft de zekerheid van een stabiele inkoop/verkoop prijs.

U heeft de zekerheid dat u de exclusiviteit heeft van onze producten in u Stad of omgeving.

Wij leveren gratis promotie materiaal aan zoals; posters en product folders.

Wij hanteren geen overdreven dure verzendkosten of inpak kosten.

Wij hanteren een zeer kleine minimum afname bij de eerste order.

Wij hanteren geen minimum afname bij de tweede en daarop volgende orders.

Hoe aanmelden?

Stuur u gegevens door via e-mail naar: b2b@flavordoodle.be

Vermeld in uw aanvraag;

De producten waar u interesse voor heeft.

De naam van uw winkel of webshop.

Uw bedrijfsgegevens en uw contactgegevens, zeker u ondernemingsnummer/BTW nummer niet vergeten te vermelden.

Alle aanvragen proberen wij binnen de 48u na ontvangst te beantwoorden.

Alvast bedankt.

Het FlavorDoodle Team


PDF:Algemene-Voorwaarden-Zakelijke-Klanten-B2B


Algemene Voorwaarden B2B

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Professionele/Zakelijke Klanten die in hun hoedanigheid artikelen/producten aankopen bij FlavorDoodle en dus niet voor particulieren klanten.

1. DEFINITIES

De volgende uitdrukkingen hebben de daarachter vermelde betekenis:
Onderneming: FlavorDoodle
Straat: Kleine Swennenstraat 6
Stad: Bree
Postcode: 3960
Land: België
Ondernemingsnummer: 0678.528.955
BTW nummer: BE 0678.528.955
Bank rekening: IBAN BE52 7360 3863 9309 | Bic/Swift: KREDBEBB
Telefoonnummer: +32 (0) 494 23 99 16, beperkt bereikbaar tijdens de onderstaande vermelde uren.

Uren dat we telefonisch bereikbaar zijn:
Dinsdag, Donderdag en Vrijdag:  van 15:00 t.e.m. 18:00 uur
Maandag, Woensdag ,Zaterdag, Zondag en Feestdagen zijn wij niet bereikbaar.
Let op! De meegegeven uren zijn de uren dat wij telefonisch (beperkt) bereikbaar zijn.
Buiten de vermelde uren zijn we telefonisch niet bereikbaar, maar u kan ons steeds contacteren via het contact formulier of via E-mail: b2b@flavordoodle.be
E-mail contact Privacy: privacy@flavordoodle.be

Website: https://flavordoodle.be
Klant: iedere (potentiële) wederpartij of wederpartijen van FlavorDoodle die goederen aankoopt in zijn hoedanigheid van bedrijf, zelfstandige, school, openbare instelling of vereniging.
Goederen: artikelen/producten die deel uitmaken van het FlavorDoodle aanbod.
Aanbieding(en)/Offerte(s): elke mededeling die uitgaat van FlavorDoodle en waarbij een of meerdere Goederen aan de Klant worden aangeboden, ongeacht de drager of het daarbij gebruikte communicatiemiddel.

2. ALGEMEEN

2.1) Deze algemene voorwaarden zijn als enige van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij FlavorDoodle als (potentiële) verkoper of leverancier van Goederen optreedt. De Klant verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden, zelfs indien deze zouden bedingen dat ze alleen geldig zijn.
2.2) Van deze algemene voorwaarden kan slechts door uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst tussen Flavordoodle en de Klant worden afgeweken. In voormeld geval blijven de algemene voorwaarden van FlavorDoodle minstens gelden op aanvullende wijze.
2.3) FlavorDoodle is ten allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Elke bestelling na de wijziging, houdt een impliciete en onvoorwaardelijke aanvaarding in van de gewijzigde algemene voorwaarden door de Klant.
2.4) FlavorDoodle richt zich niet alleen tot particulieren klanten maar ook tot de professionele klanten en behoudt zich dan ook het recht voor om van de Klant de nodige verificatiestukken daartoe te eisen. De Klant is de enige verantwoordelijke voor de door hem verstrekte informatie en zal alle kosten voor Flavordoodle , ten gevolge van het leveren van laattijdige, niet correcte of onvolledige informatie door de Klant of door een derde partij die toegang heeft tot de rekening van de Klant, integraal vergoeden.

3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

3.1) Offertes en Aanbiedingen zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder enige verplichting vanwege Flavordoodle . Ze zijn geldig gedurende 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van de offerte of aanbieding, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3.2) Alle offertes en aanbiedingen van Flavordoodle worden opgesteld op basis van de door de Klant gegeven aanwijzingen. Iedere wijziging hieraan brengt een prijsherziening met zich mee.
3.3) Flavordoodle is wat de juistheid of volledigheid van de informatie in haar Offertes/Aanbiedingen (en orderbevestigingen) slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Flavordoodle is in geen geval verantwoordelijk voor vergissingen, materiële fouten, zet- of drukfouten.
3.4) Elk aanbod geldt slechts zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Flavordoodle . Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
3.5) Tenzij anders expliciet vermeld door Flavordoodle zijn Goederen die Flavordoodle aanbiedt, niet geschikt om te worden gebruikt voor beroepsdoeleinden. Flavordoodle aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid in dit verband. De Goederen zijn uitsluitend bestemd voor normaal gebruik door consumenten.
3.6) Bij aanbiedingen/offertes van speciaal of op maat voor afnemer te vervaardigen artikelen, behoudt FlavorDoodle zich het recht voor om bij levering de door afnemer bestelde aantallen met een maximale marge van 10% te verhogen of te verlagen en dit tevens direct door te berekenen, indien dit om productietechnische redenen noodzakelijk is.
3.7) Onverminderd het bepaalde in artikel 3.6 en behoudens andersluidende uitdrukkelijke en schriftelijke afspraken zijn opgaven van maten, gewichten en overige gegevens zo betrouwbaar mogelijke schattingen.

4. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

4.1) Een overeenkomst komt pas tot stand en Flavordoodle is pas gebonden, van zodra zij een gelijkluidende schriftelijke of via e-mail een orderbevestiging verstuurt of de bestelling begint uit te voeren.
4.2) Wijzigingen aan een overeenkomst kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.
4.3) Flavordoodle is gerechtigd om – zonder opgave van redenen – bestellingen geheel of gedeeltelijk te weigeren.
4.4) Bij annulering door de Klant van zijn bestelling – na de totstandkoming van de overeenkomst –, zal de Klant aan Flavordoodle een schadevergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan 20% op de totale bestelling met een minimum van 100,- EUR, vermeerderd met een vergoeding voor de reeds uitgevoerde bestellingen/leveringen.

5. PRIJZEN

5.1) Prijzen slaan in principe alleen op de Goederen. Bijkomende kosten worden apart vermeld.
5.2) De opgave van prijs slaat uitsluitend op het artikel zoals het woordelijk wordt omschreven in de Aanbieding/Offerte. Bijhorende illustraties zijn louter decoratief en kunnen elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
5.3) Prijsverhogingen, als gevolg van wisselkoerswijzigingen, gewijzigde belastingen, sociale lasten en wettelijke maatregelen, herbevoorrading of enige andere kosten die redelijkerwijs noodzakelijk waren, opkomende na het tijdstip van de Aanbieding/Offerte doch vóór het tijdstip van de bestelling, worden door Flavordoodle aan de Klant in rekening gebracht.
5.4) Tenzij anders schriftelijk werd overeengekomen, zullen kosten voor ( verzend ) verpakking, transport, laden en lossen afzonderlijk in rekening worden gebracht.
5.5) Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn de door ons opgegeven prijzen steeds exclusief BTW, invoerrechten of ander belastingen, heffingen en rechten, exclusief de kosten voor verzekering

6. LEVERING

6.1) De gegeven levertermijnen zijn niet bindend. Flavordoodle is ten allen tijde gerechtigd om de levertermijnen te wijzigen, alsook de leveringen in gedeelten uit te voeren en deze gedeelten afzonderlijk te factureren.
6.2) Een vertraging in de levering kan in geen geval van rechtswege aanleiding geven tot annulering van de bestelling en/of ontbinding van deze voorwaarden, noch tot betaling van eender welke vergoeding aan de Klant.
6.3) Indien opeenvolgende leveringen zijn voorzien, moet elke levering afzonderlijk beschouwd worden als een onderscheiden overeenkomst, zodat de gebeurtenissen die betrekking hebben op één levering, geen invloed hebben op een volgende levering.
6.4) De Klant moet zich bij ontvangst van de Goederen ervan verzekeren dat deze volledig en in goede staat zijn. Eventuele opmerkingen of zichtbare gebreken moeten onmiddellijk worden vermeld op de afleveringsnota of vrachtbrief, bij gebreke waaraan Flavordoodle elke klacht als niet-ontvankelijk mag beschouwen en de partijen het er over eens zijn dat de levering conform was en geen zichtbaar gebrek vertoonde. Vermeldingen “onder voorbehoud van controle”, “onder voorbehoud van uitpakken” of gelijkaardig, zullen niet aanvaard worden.
6.5) Indien de levering niet overeenstemt met de gegevens op de factuur – of bij gebreke daarvan, de orderbevestiging- dient de Klant Flavordoodle hiervan onmiddellijk en ten laatste 24u na levering schriftelijk of via e-mail op de hoogte te brengen, op straffe van verval.
6.6) Klachten met betrekking tot onzichtbare gebreken, dienen ter kennis gebracht te worden aan Flavordoodle al bij aangetekend schrijven binnen de 5 kalenderdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na levering. Gebreken aan een deel van de levering geven niet het recht aan de Klant het geheel van de levering te weigeren.
6.7) Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, wordt een bestelling of Goed pas verzonden of geleverd nadat Flavordoodle het volledige verschuldigde bedrag van de order/bestelling/factuur van de Klant ontvangen heeft.
6.8) Ten aanzien van de Klant wordt geen enkele garantie gegeven met betrekking tot de beschikbare voorraden tot aan de bevestiging van diens bestelling door FlavorDoodle. Indien de Goederen niet leverbaar zouden zijn, zal FlavorDoodle- voor zover redelijkerwijs mogelijk- een alternatief artikel voorstellen, zonder evenwel tot enige andere verplichting gehouden te zijn.
6.9) Tenzij anders schriftelijk werd overeengekomen dienen alle bestellingen uiterlijk 3 weken voor de gewenste leveringsdatum door de Klant te worden overgemaakt aan FlavorDoodle.

7. BETALING

7.1) Flavordoodle behoudt zich ten allen tijde het recht voor om – zonder opgave van reden – een volledige vooruitbetaling te vragen.
7.2) Behoudens andersluidende bepaling of expliciet overeengekomen, zijn facturen betaalbaar binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum. Flavordoodle heeft het recht om deelleveringen te factureren.
7.3) Bij elke niet betaalde factuur zal de Klant een laattijdigheidsintrest verschuldigd zijn ten belope van 1,5 % per maand van het factuurbedrag, van rechtswege en zonder aanmaning, door het louter verstrijken van de betalingstermijn. Voor de berekening van de intresten zal elke begonnen maand beschouwd worden als een volledige maand. Op de vervallen intresten van één jaar zal eveneens een gelijke intrest verschuldigd zijn. Bovendien zal bij elke niet betaalde factuur van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire administratieve schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10 % van het factuurbedrag met een minimum van 200,- EUR als dekking van de inningskosten. Voorts is de Klant gehouden Flavordoodle te vergoeden voor alle kosten – zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk- die gemaakt worden ter incasso van de openstaande bedragen.
7.4) Elk protest van de factuur dient binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst van de factuur bij aangetekende brief en duidelijk gemotiveerd aan Flavordoodle te worden meegedeeld. De factuur wordt geacht te zijn ontvangen 2 dagen na de verzending ervan.
7.5) Bij gebrek aan tijdige betaling van één factuur, worden alle andere schuldvorderingen van Flavordoodle op de Klant onmiddellijk invorderbaar.
7.6) Door de Klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Klant, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
7.7) De betaling gebeurt steeds via overschrijving cfr. de door FlavorDoodle op de factuur vermelde gegevens.

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1) De geleverde goederen/artikelen blijven de exclusieve eigendom van Flavordoodle , tot op het moment van volledige betaling door de Klant. Het risico op verlies of beschadiging gaat evenwel over vanaf de levering aan de Klant of diens gevolmachtigde.
8.2) Tot aan de volledige betaling, is de Klant verplicht, indien hij in staat van faillissement mocht worden verklaard of indien enig beslag op zijn goederen mocht worden gelegd, Flavordoodle daarvan onmiddellijk in kennis te stellen en voorts aan de curator of beslagleggende deurwaarder mee te delen dat het om eigendom gaat van Flavordoodle .
8.3) De Klant maakt zich sterk – zo nodig namens een derde koper of houder – dat, op eerste verzoek van Flavordoodle meegedeeld zal worden waar de Goederen zich bevinden, en dat deze op kosten en risico van de Klant terug ter beschikking zullen worden gesteld van Flavordoodle. Voor zoveel als nodig wordt bij deze aan Flavordoodle een onherroepelijk mandaat tot terugname verleend alsook een mandaat om hiertoe de nodige lokalen te betreden.

9. RETOURS

9.1) Goederen/producten met een uiterste/ tenminste tot houdbaarheids/verval datum kunnen niet gerouteneerd worden tenzij er bij (af)levering vastgesteld kan worden dat de product(en) beschadigd is/zijn of de (af)geleverde product(en) niet overeenkomen met de bestelde product(en) op de bestelling/factuur formulier.
9.2) Goederen kunnen slechts worden geretourneerd op risico van de Klant, na voorafgaand schriftelijk akkoord van Flavordoodle . De geretourneerde Goederen dienen zich samen met alle toebehoren in de originele, ongeopende en onbeschadigde verpakking te bevinden, zodat een wederverkoop mogelijk blijft.
9.3) De Klant aanvaardt dat Goederen die zonder akkoord van Flavordoodle zijn geretourneerd en die niet binnen de 15 kalenderdagen na aanmaning van Flavordoodle , door de Klant zijn teruggehaald, door FlavorDoodle – naar eigen goeddunken – worden terug gestuurd naar de Klant, dan wel worden vernietigd zonder verdere kennisgeving. In beide gevallen zijn de hieraan verbonden kosten ten laste van de Klant.

10. GARANTIE

10.1) Deze bepaling is uitsluitend van toepassing op personen die Goederen verkrijgen via FlavorDoodle als consument in het kader van een door de Klant in samenwerking met FlavorDoodle opgezette actie. Een consument is iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten verwerft of gebruikt.
10.2) Tenzij anders vermeld, vallen de Goederen onder de toepassing van de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen. FlavorDoodle behoudt zich evenwel het recht voor om het Goed – naar eigen goeddunken- om te ruilen of te herstellen, indien het verzoek van de Klant onmogelijk of onredelijk zouden zijn. Op bepaalde Goederen kunnen bijzondere garantievoorwaarden van toepassing zijn, deze worden vermeld op het garantieticket (voor zover van toepassing). Op geschenkencheques/bonnen en geschenkboxen is geen wettelijke garantie van toepassing.
10.3) Elk gebrek dient binnen 2 maanden na vaststelling ervan schriftelijk te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. Het terugsturen van de Goederen gebeurt overeenkomstig de bepalingen van artikel 9 van onderhavige algemene voorwaarden.
10.4) De garantie is nooit van toepassing op gebreken en gevolgen hiervan, die voortvloeien uit normale slijtage, ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, niet naleven van gebruiksinstructies, hardhandig gebruik, foutieve montage, het gebruik van het goed/product voor toepassingen waarvoor het niet ontwikkeld of bestemd is, installatie strijdig met de handleiding, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik, de kortere levensduur van de Goederen, slijtageonderdelen, aanpassingen of wijzigingen aan het Goed, of gebruik van de Goederen in het kader van beroepsdoeleinden.
10.5)Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.
10.6) Eenmaal als een niet houdbaar product geopend wordt, verdwijnt de garantie, de vervaldatum geldt dan niet meer.
10.7) Er wordt geen garantie gegeven of toegekend op verkleuringen of afwijkingen van ondergeschikte aard, die technisch niet te voorkomen zijn en volgens het gebruik algemeen aanvaard worden.

11. OVERMACHT

11.1) Alle mogelijke gevallen van overmacht, zijnde over het algemeen alle omstandigheden waar FlavorDoodle redelijkerwijze geen controle over heeft en die de uitvoering van de bestelling verhinderen, verminderen of vertragen of die een overdreven verzwaring van de verplichtingen van FlavorDoodle zouden teweegbrengen, ontslaan FlavorDoodle in elk geval van haar aansprakelijkheid voor het niet, het laattijdig of het gebrekkig uitvoeren van haar verbintenissen, zonder dat zij gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding.
11.2) In geval van overmacht worden de verplichtingen van FlavorDoodle opgeschort. Indien de overmachtsituatie langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
11.3) Indien FlavorDoodle bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

12. AANSPRAKELIJKHEID

12.1) De prestaties FlavorDoodle zich verbindt, houden middelenverbintenissen in en kunnen nooit beschouwd worden als resultaatverbintenissen.
12.2) FlavorDoodle is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveringen van derden, waar FlavorDoodle weinig of geen invloed op kan uitoefenen. FlavorDoodle kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor gebreken en disfuncties in Goederen of diensten afkomstig van derden of voor nalatigheid, verzuim of wanprestatie van deze derden.
12.3) FlavorDoodle kan niet aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, incidentele schade gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade door het gebruik van websites, internet, verlies van data, misbruik van persoonlijke inloggegevens.
12.4) In alle gevallen FlavorDoodle toch aansprakelijk zou zijn, beperkt haar maximale aansprakelijkheid zich tot de terugbetaling van de prijs van het niet conforme deel van de prestatie.

13. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

13.1) Er vindt tussen de Klant en FlavorDoodle geen overdracht plaats van intellectuele rechten. Alle documenten, titels, logo’s, materiaal, afbeeldingen, teksten en websites (tesamen “Creaties”) die FlavorDoodle ontwikkelt blijven eigendom van FlavorDoodle. Het is de Klant niet toegestaan Creaties te reproduceren, behoudens na voorafgaand schriftelijk akkoord van FlavorDoodle.
13.2) Communicaties waarin de Klant verwijst naar FlavorDoodle, dienen steeds vooraf ter goedkeuring van deze laatste worden voorgelegd.

14. PRIVACY en COOKIES

FlavorDoodle geeft veel om uw privacy. De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer is van het hoogste belang. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de FlavorDoodle website/winkel en de daarop ontsloten dienstverlening van FlavorDoodle. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

FlavorDoodle kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van FlavorDoodle, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website, en/of bij het aanmaken van een Account, aan FlavorDoodle versterkt.

FlavorDoodle kan de volgende persoons/gegevens verwerken:

BTW nummer
Uw e-mailadres
Uw voor- en achternaam
Uw leeftijd
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw IP-adres

Waarom heeft FlavorDoodle u persoonsgegevens nodig

FlavorDoodle verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. Daarnaast kan FlavorDoodle uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, doorgaans bestaande uit verkoop op afstand.

Website/winkel software

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce. Er worden geen gegevens gedeeld met WooCommerce. Wij hebben voor onze webhosting gekozen voor Xel Media. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Xel Media heeft toegang tot uw gegevens om ons ( technische ) ondersteuning te kunnen aanbieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Door de overeenkomst tussen FlavorDoodle en Xel Media, is Xel Media verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie, een sterk wachtwoordbeleid en beveiligde dataopslag. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Wie verzorgt onze Webhosting

FlavorDoodle neemt webhosting- en e-maildiensten af van Xel Media. Xel Media verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Echter kan deze partij wel metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn echter geen persoonsgegevens. Xel Media heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens en het ongeoorloofd gebruik ervan te voorkomen. Xel Media is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail

Voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer maken wij gebruik van de diensten van Xel Media en Telenet. Deze twee partijen hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van persoonsgegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Wij behandelen al ons e-mailverkeer steeds vertrouwelijk, Xel Media en Telenet hebben geen toegang tot ons postvak.

Wie verwerkt de betalingen

Voor het afhandelen van ( een deel van de ) betalingen op onze website en in onze webwinkel maken wij gebruik van de betaling provider Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres, woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijke is toegestaan.

Wie zorgt voor de verzending

Als u bij ons een bestelling plaatst, is het FlavorDoodle hun taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van MyParcel (PostNL) hun diensten voor het uitvoeren van de leveringen.Daardoor is het noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met MyParcel (PostNL) delen. MyParcel (PostNL) gebruikt echter deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat MyParcel (PostNL) onderaannemers inschakelt, stelt MyParcel (PostNL) uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Silvasoft. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het aanmaken en administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Silvasoft is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Silvasoft gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Het doel van gegevensverwerking

Het algemeen doel van gegevensverwerking

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking steeds direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing doeleindes. Als u uw gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor steeds expliciet toestemming voor. Uw gegevens worden nooit met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hun en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Het beheren van jouw account

Zakelijke klanten die goederen aankopen in zijn hoedanigheid van bedrijf, zelfstandige, school, openbare instelling of vereniging kunnen geen account aanmaken op de FlavorDoodle website tenzij men als particulier en dus als gewone consument voor eigen gebruik een bestelling plaatst of aankoopt.
Op de FlavorDoodle website/winkel wordt de mogelijkheid aangeboden om je eigen account aan te maken. In dit account slaan we onder andere je naam, aflever- en factuuradres, telefoonnummer en je e-mailadres op. We bewaren ook gegevens over je eerdere bestellingen die je hebt geplaatst, zodat je deze gemakkelijk kunt terugvinden, kan raadplegen en opnieuw kan plaatsen.
U kan steeds uw Account verwijderen, deze optie vind u terug in “Mijn Account”. Indien men het account/profiel wist/verwijdert, worden alle opgegeven gegevens bij het aanmaken van het account,u bestel geschiedenis en alle aanpassingen die u bv. later had aangebracht in uw account volledig gewist en zijn naderhand niet meer terug te roepen of te raadplegen.
Bij het beëindigen/ verwijderen/ wissen van u Account worden alle gegevens gewist en neemt u het recht om vergeten te worden.

Wat met automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel om onze dienstverlening verder te kunnen verbeteren. Deze gegevens (bv. uw IP-adres, welke webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Google Analytics

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). FlavorDoodle geeft geen persoonsgegevens door aan Google. FlavorDoodle maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan FlavorDoodle te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. FlavorDoodle heeft hier geen invloed op. FlavorDoodle heeft Google geen toestemming gegeven om via FlavorDoodle verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Hoe zit het met de medewerking aan een fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan FlavorDoodle op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Hoe lang bewaart FlavorDoodle u gegevens

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaart dan noodzakelijk is om de opdrachten/doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Het inzien van gegevens en het aanpassen of verwijderen ervan

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt. Dit kan via de pagina Mijn Account op onze website of via een aanvraag tot verzoek van inzage, correctie of verwijdering en dit via het contactformulier. FlavorDoodle zal dan zo snel als mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Ken u rechten

Op grond van de geldende Belgische en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij laten u hieronder weten welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in (de machine ) leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van FlavorDoodle. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. U kan het bezwaar elektronisch of schriftelijk indienen. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met FlavorDoodle.

Beveiliging van u persoonsgegevens

FlavorDoodle neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van FlavorDoodle maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door FlavorDoodle verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met FlavorDoodle op via onderstaande gegevens.
FlavorDoodle informeert u dat wij de Invisible reCAPTCHA op onze website hebben geïmplementeerd, dit om spam berichten tegen te houden en dat het gebruik van de Invisible reCAPTCHA onder het Privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden van Google valt. Wij delen geen persoonsgegevens met de dienst Google Invisible reCAPTCHA. ”

Contact e-mail adres voor privacyzaken

Contact E-mail adres voor privacy: privacy@flavordoodle.be

Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden.
Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt.
Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
‘First party cookies’ , dit zijn technische cookies die gebruikt worden door de site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.
‘Third Party cookies’ dit zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing, social buttons of advertentie plug-in. Bv. cookies van Facebook, Twitter, Instagram of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

Cookies voor analytische doeleinden

Deze website maakt voorts gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”) voor statistische doeleinden. Google Analytics maakt zelf gebruik van cookies om te analyseren hoe bezoekers de website van FlavorDoodle gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website van FlavorDoodle (met inbegrip van uw IP-adres, tijdstip waarop u de site bezoekt, het type browser dat u hanteert, de pagina’s die u raadpleegt en de bestanden die u downloadt) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor FlavorDoodle. Google mag deze informatie niet aan derden verschaffen tenzij Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van de website van FlavorDoodle geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel.
Indien u niet wilt dat er gegevens over uw websitebezoek doorgegeven worden aan Google Analytics kan u de Google Analytics Opt-out Browser Add-on downloaden en installeren.
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Wilt u weten welke cookies een website gebruikt dan kan u deze steeds checken op; http://www.cookiechecker.nl/
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

15. ALGEMENE BEPALINGEN

15.1) Indien onverschillig welke bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
15.2) Het nalaten op gelijk welk moment door FlavorDoodle om één van de in deze algemene voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.
15.3) De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.
15.4) Zo een minnelijke regeling ingeval van een geschil tussen de Klant en FlavorDoodle uitgesloten is, zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg als enige bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing, met uitsluiting van de internationaal privaatrechtelijke regels en het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

Translate »