Privacy Beleid

Privacy

FlavorDoodle geeft veel om uw privacy. De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer is van het hoogste belang. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de FlavorDoodle website/winkel en de daarop ontsloten dienstverlening van FlavorDoodle. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

FlavorDoodle kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van FlavorDoodle, en/of omdat u deze zelf  bij het invullen van een contactformulier op de website, en/of  bij het aanmaken van een Account, aan FlavorDoodle versterkt.

FlavorDoodle kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Uw e-mailadres
Uw voor- en achternaam
Uw leeftijd
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw IP-adres

Waarom heeft FlavorDoodle u persoonsgegevens nodig

FlavorDoodle verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. Daarnaast kan FlavorDoodle uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, doorgaans bestaande uit verkoop op afstand.

Website/winkel software

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce. Er worden geen gegevens gedeeld met WooCommerce. Wij hebben voor onze webhosting gekozen voor Xel Media. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Xel Media heeft toegang tot uw gegevens om ons ( technische ) ondersteuning te kunnen aanbieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Door de overeenkomst tussen FlavorDoodle en Xel Media, is Xel Media verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie, een sterk wachtwoordbeleid en beveiligde dataopslag. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Wie verzorgt onze Webhosting

FlavorDoodle neemt webhosting- en e-maildiensten af van Xel Media. Xel Media verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Echter kan deze partij wel metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn echter geen persoonsgegevens. Xel Media heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens en het ongeoorloofd gebruik ervan te voorkomen. Xel Media is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail

Voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer maken wij gebruik van de diensten van Xel Media en Telenet. Deze twee partijen hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van persoonsgegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Wij behandelen al ons e-mailverkeer steeds vertrouwelijk, Xel Media en Telenet hebben geen toegang tot ons postvak.

Wie verwerkt de betalingen

Voor het afhandelen van ( een deel van de ) betalingen op onze website en in onze webwinkel maken wij gebruik van de betaling provider Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres, woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijke is toegestaan.

Wie zorgt voor de verzending

Als u bij ons een bestelling plaatst, is het FlavorDoodle hun taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van MyParcel (PostNL) hun diensten voor het uitvoeren van de leveringen.Daardoor is het noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met MyParcel (PostNL) delen. MyParcel (PostNL) gebruikt echter deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat MyParcel (PostNL) onderaannemers inschakelt, stelt MyParcel (PostNL) uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Silvasoft. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het aanmaken en administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Silvasoft is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Silvasoft gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Het doel van gegevensverwerking

Het algemeen doel van gegevensverwerking

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking steeds direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing doeleindes. Als u uw gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor steeds expliciet toestemming voor. Uw gegevens worden nooit met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hun en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Het beheren van jouw account

Op de FlavorDoodle website/winkel wordt de mogelijkheid aangeboden om je eigen account aan te maken. In dit account slaan we onder andere je naam, aflever- en factuuradres, telefoonnummer en je e-mailadres op. We bewaren ook gegevens over je eerdere bestellingen die je hebt geplaatst, zodat je deze gemakkelijk kunt terugvinden, kan raadplegen en opnieuw kan plaatsen.

U kan steeds uw Account verwijderen, deze optie vind u terug in “Mijn Account”. Indien men het account/profiel wist/verwijdert, worden alle opgegeven gegevens bij het aanmaken van het account,u bestel geschiedenis en alle aanpassingen die u bv. later had aangebracht in uw account volledig gewist en zijn naderhand niet meer terug te roepen of te raadplegen.
Bij het beëindigen/ verwijderen/ wissen van u Account worden alle gegevens gewist en neemt u het recht om vergeten te worden.

Wat met automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel om onze dienstverlening verder te kunnen verbeteren. Deze gegevens (bv. uw IP-adres, welke webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Google Analytics

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). FlavorDoodle geeft geen persoonsgegevens door aan Google.  FlavorDoodle maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan FlavorDoodle te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. FlavorDoodle heeft hier geen invloed op. FlavorDoodle heeft Google geen toestemming gegeven om via FlavorDoodle verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Hoe zit het met de medewerking aan een fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan FlavorDoodle op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Hoe lang bewaart FlavorDoodle u gegevens

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaart dan noodzakelijk is om de opdrachten/doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Het inzien van gegevens en het aanpassen of verwijderen ervan

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt. Dit kan via de pagina Mijn Account op onze website of via een aanvraag tot verzoek van inzage, correctie of verwijdering en dit via het contactformulier. FlavorDoodle zal dan zo snel als mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Ken u rechten

Op grond van de geldende Belgische en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij laten u hieronder weten welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in (de machine ) leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van FlavorDoodle. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. U kan het bezwaar elektronisch of schriftelijk indienen. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met FlavorDoodle.

Beveiliging van u persoonsgegevens

FlavorDoodle neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van FlavorDoodle maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door FlavorDoodle verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met FlavorDoodle op via onderstaande gegevens.

FlavorDoodle informeert u dat wij de Invisible reCAPTCHA op onze website hebben geïmplementeerd, dit om spam berichten tegen te houden en dat het gebruik van de Invisible reCAPTCHA onder het Privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden van Google valt. Wij delen geen persoonsgegevens met de dienst Google Invisible reCAPTCHA. ”

Contact e-mail adres voor privacyzaken

Contact E-mail adres voor privacy: privacy@flavordoodle.be

 

Niets uit deze Privacy Policy mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FlavorDoodle

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 29 april 2018.

Copyright © 2018 – FlavorDoodle